Obsah

Jihočeská vesnička Drunče leží severozápadním směrem od Jindřichova Hradce a tvoří ji dvě části, Drunče a Annovice, které se rozkládají po obou březích Koutského potoka. Na něm najdeme kaskádu čtyř rybníků. Západně od vsi prochází žlutá turistická trasa a cyklostezka.

V obci je vybudovaný veřejný vodovod. Funguje zde Obecní úřad, Kulturní dům se společenským sálem, knihovnou a obchůdkem, Sbor dobrovolných hasičů, nové dětské hřiště a zastávka autobusu. 

V naší vsi najdete malebná zákoutí, krásné výhledy a především bohatý kulturní a společenský život.

 

Historie Drunče v nejstarších dobách

Že byla krajina v dnešním katastrálním území obce Drunče obydlena v období už po počátku našeho letopočtu, svědčí nález zbytků mohylového pohřebiště – který učinil František Skůpa z Drunče čp. 40 někdy okolo roku 1958 při kopání základů. Pohřebiště bylo prozkoumáno plzeňskými archeology okolo r. 1970. Přesný elaborát o tomto průzkumu obdržel František Skůpa někdy začátkem června r. 1987 a má jej ve svém archivu. 

Obec Drunče je jednou z nejstarších obcí v okolí, o čemž svědčí charakter zástavby prvních původních domů do tvaru tzv. „okrouhlice“ . Dalším svědectvím o starobylém osídelní tohoto místa je i jeho umístění v údolí chráněném před prudkými větry, s dostatkem vody a rybníkem uprostřed vsi.

Původně prý stávala v naší obci tvrz, ale na kterém místě a jak veliká, není známo. Bylo to asi v období, kdy převládalo ještě vlastnictví rodové, a v jeho čele stál vladyka. Tomu nasvědčuje také výklad dr. Profouse o vzniku Drunče – jako „Drnkova ves“.

První, nejstarší dosud známá písemná zpráva o Drunči, je z r. 1267. Listina je uložená ve Státním archivu v Drážďanech (NDR) a je v ní uváděn – snad jako majitel vsi – rytíř de Sporllo in Trunsch (archivář a historik František Teplý se domnívá, že zmíněný rytíř de Sporllo byl jedním z tehdejších „lokalisatorů“, tj. zakladatelů obcí).

více ve Zpravodaji č. 6 z roku 2015

 

Založení Annovic

Annovice – německy Annadorf – podle Palackého Annín – vznikly na pozemcích bývalého dvora v Drunči, které byly v r.1794 rozparcelovány mezi 8 dominikálních hospodářství.

Ke každé z těchto 8 chalup bylo přiděleno okolo 12 měr pozemků – dnešních asi 2,4 ha. Byly to pole, zahrady a louky, ale bez lesa, vše ve stejné velikosti, vzdálenosti i bonitě. 

Těchto původních 8 popisných čísel užívalo louku zvanou „Caperka“, o výměře 1,60 ha, kterou společně posekali, seno usušili do kup a o ty se teprve rozdělili.

Odtud zřejmě pochází místní název ,,Caperov", hojně užívaný pro Annovice.  Nabízí se však i jiné vysvětlení: k chalupám byly přiděleny malé kousky pozemků, které byli tehdy lidově označovány jako „caparti“. Postupem doby byl název zkomolen na Caperov.
Za užívání louky Caperky měli obyvatelé Annovic povinnost po celý rok 3x denně (ráno, v poledne a večer) zvonit zvonkem umístěným na jednoduché zvoničce. V této povinnosti se střídali majitelé chalup vždy po roce.

Zvoničku tvořil zvon zavěšený na pahýlu stromu, tzv. dvojáku. V roce 2019 byl zvon zrestaurován, slavnostně požehnán panem farářem z Mnichu a umístěn na zvoničku novou. Tu najdete na pozemku pana Šimečka před chalupou č.p. 6.

Dva možné výklady má také původ názvu Annovice. Podle zachovaného lidového vyprávění dostaly Annovice své jméno na počest manželky zakladatele Annovic – Anny.

Podle verze druhé, když zakladatelka Annovic – Anna – dávala jen málo pozemků a k tomu ještě v malých kouscích, říkali jí prý lidé: „Anno, dej více“, a z toho postupem doby vzniklo označení ,,Annovice".

více ve Zpravodaji č. 6 z roku 2015


Znak obce

Geograficky leží obec Drunče v Jihočeském kraji, okres Jindřichův Hradec. Skládá se ze dvou částí, a to obce Drunče a její osady Annovice. Proto má i znak dvě šikmo rozdělené části

Zlatá růže v modrém poli odkazuje na pány z Hradce, kterým obě obce v minulosti patřily a kteří ve svém znaku nosili „zlatou růži na modrém štítě“. 

Figura v zeleném poli představuje kouli s vějířovitou ozdobou, která je tvořena pery a odkazuje k dobové pečeti Oldřicha I. z Hradce, která byla přivěšena k listině obsahující první písemnou zmínku o obci Drunče.

Znak obce

První písemná zmínka o obci je ze dne 13.5.1267, a to v dobové listině vyjadřující soupis držby pozemků v historickém církevním katastru Jindřichova Hradce.  Listina je úmluvou Oldřicha I. s německými rytíři, kde je zapsán i seznam částí pozemků v katastru obce Drunče, jejichž držitelem byl rytíř Sporlo de Trunsch, nebo-li rytíř Sporlo z Drunče. Ten je uveden na listině také jako svědek. Dochovanou součástí listiny je právě pečeť Oldřicha I. z Hradce.

Vlajka obce je zjednodušenou verzí znaku.

Vlajka